fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kwant Bistro

Współpracując z Kwant Bistro, Klient przekazuje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o prywatność Klientów. Ten dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy dane osobowe Klientów i przysługujących Klientom w związku z tym uprawnieniach.

Dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Sylwester Micek Planet, prowadzący działalność gospodarczą pod nr NIP: 9451932207 pod adresem: ul. Eljasza Walerego Radzikowskiego, nr 69, lok. 44, 31-315 Kraków

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z następujących sposobów:

– przesyłając email na adres: biuro@kwantbistro.pl

– dzwoniąc pod numer : 798 993 449

– wysyłając list na adres: Sylwester Micek Kwant Bistro ul. Radzikowskiego 69/44, 31-315 Kraków

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zamówienia (umowy)

Dane osobowe, które Klient podaje dokonując zamówienia, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP przetwarzane są:

– w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umowy sprzedaży;

– w celu rozpatrywania składanych reklamacji;

– w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań Klienta;

– w celu obsługi ewentualnej windykacji w razie braku zapłaty za towar.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać dane osobowe Klienta dotyczące złożonych zamówień.

W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

– dane dotyczące dokonywanych przez Klienta zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;

– dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na pytania, skargi lub sugestie Klienta;

– dane osobowe Klienta w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów.

W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Nie będziemy wysyłać danych osobowych Klientów osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji zamówienia lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawnicze, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Klienta zamówień, będą one przetwarzane przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiego zamówienia przy czym można przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, nie dłużej niż przez okres lat 10.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będą przetwarzane przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

 1. Informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu.

 1. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma następujące prawa:

– Prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe Klienta są przetwarzane, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

– Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

– Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeśli np. Klient kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, dane nie są już potrzebne dla realizacji celów)- w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie je można przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

–  Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (jeśli dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane).

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Niepodanie danych osobowych takich jak tożsamość lub danych adresowych może uniemożliwić realizację zamówienia.

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe Klientów pozyskujemy bezpośrednio od Klientów albo poprzez portale internetowe takie jak: Pyszne.pl, Pizzaportal.pl.

 1. Pliki Cookies

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Kwant Bistro. Pliki Cookies zbierają następujące dane: dane dotyczące lokalizacji, adres IP lub identyfikatory aplikacji, rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia, język strony internetowej. Te dane nie umożliwiają identyfikacji Klienta oraz nie są w żaden sposób powiązane z danymi osobowymi, które Klient podaje składając zamówienie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Zasady bezpieczeństwa

Bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych Klientów przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami.

 1. Prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy.


Biurowiec Astris

570 870 010


ul. Promienistych 1
31-481 Kraków

Biblioteka Jagiellońska

798 993 449


ul. Oleandry 3
33-063 Kraków

KCECAK Pędzichów 13

530 544 531


ul. Pędzichów 13
31-152 Kraków

Osiedle Radzikowskiego

12 626 18 00
694 66 19 63


ul. Radzikowskiego 69
31-315 Kraków